Archives par mot-clé : Viet kieu

Sept minutes de vérité : l’intervention du député Trương Trọng Nghĩa

[ndlr] Intervention remarquée de l’avocat Trương Trọng Nghĩa, député de l’Assemblée nationale de la RSVN en séance le 1er avril 2016. Extraits.

“Tại sao hiện nay các cán bộ dù đương chức hay về hưu cũng đều tim cách lo cho con cái định cư tại nước ngoài? ”

“Không phải vì nghèo, vì tiền mà vì cảm thấy không vui, không an toàn về pháp lý, các quyền tự do dân chủ không bảo đảm đầy đủ và lo sợ ở đất nước bị lệ thuộc, điều này ai cũng thấy, cũng biết”

“Thứ năm, lấy lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của người dân là mục tiêu cao nhất, nghĩa là phải xác định cho đúng ta, bạn, thù. 

Ta là đồng bào 54 dân tộc Việt Nam đang sống ở Việt Nam và hải ngoại, ta là nhân dân ta. Bạn là những ai ủng hộ một nước Việt Nam độc lập, chủ quyền, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Còn thù là thế lực thù địch, đó là những thế lực cản trở đổi mới, cản trở phát triển, xâm hại lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân, làm cho nước ta suy yếu, lệ thuộc nước ngoài, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại an toàn, an ninh của đất nước. 

Ngoài những thế lực thù địch ấy thì còn lại là ta và là bạn của ta cho dù có sự khác biệt về phương pháp, về quan điểm và về nhận thức.”

“Nỏ thần chớ để sa tay giặc – Mất cả đất liền cả biển sâu”

“Người dân Việt Nam sẽ tự hào không chỉ vì là một dân tộc anh hùng mà còn là một dân tộc biết cách trở thành văn minh và thịnh vượng.”

Source : Dan Lam Bao, 03/04/2016.

Andrew Lam: Our Vietnamese Hearts – The Diaspora 38 Years Later

[ndlr] A lire sur le blog du Huffington Post : l’écrivain et journaliste américain d’origine vietnamienne Andrew Lam s’interroge sur l’identité des Vietnamiens exilés qui, après la chute de Saigon il y a 38 ans, le 30 avril 1975, ont quitté leur pays pour les Etats-Unis. Sa génération, américanisée, diffère de celle de ses parents toujours enfermée dans une logique d’exilés. L’appel de la terre natale taraude les Viet Kieu et si certains ont tenté le retour pour en quelque sorte “se retrouver”, d’autres, au regard de leur propre histoire, n’imaginent un retour au pays qu’avec un changement de régime politique. Andrew Lam livre ses impressions lors d’un voyage de San José à Little Saigon qui doit le mener sur le site du Mémorial de la guerre du Viêt-Nam à Westminster (photo ci-dessous).

Our Vietnamese Hearts – The Diaspora 38 Years Later

Andrew Lam

Mẹ Việt Nam ơi, Chúng Con Vẫn Còn đây (Oh Mother Vietnam, We Are Still Here)

The lyrics from this sentimental song come back to me once in a while, especially when I think of the Vietnamese Diaspora and its complicated relationship with its homeland. One bitter evening on April 30, 1976, in an auditorium in downtown San Francisco, my family and I sang it to mark our first anniversary in exile. The first of a handful of Vietnamese songs penned abroad after the end of a war that spurred an unprecedented exodus, Oh Mother Vietnam was sung the way a people who had just lost a country would sing it; that is, with tears in our eyes and a cry in our voices. Some in the audience, I remember, even wore white headbands, the kind worn at some funerals to mourn the dead.

VietnamWarMemorialWestminster
Vietnam War memorial in Westminster

Nearly four decades have passed since then. If I were to sing it now, not that I remember the lyrics entirely, I would sing it with a tone full of irony. So removed from that emotional juncture, I wonder to what extent is the song’s declaration still true? Vietnam is accessible now to the Diaspora, but to what extent are we still here for her? Who, in fact, are we?

Read more / Lire la suite : Huffington Post, 28/04/2013 ou sur The Cairo Review of Global Affairs, 22/04/2013. (pdf téléchargeable).

This essay originally appeared in the Cairo Review. Andrew Lam is editor and cofounder of New America Media, an association of more than three thousand ethnic media outlets in the United States. He is the author of Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora, East Eats West: Writing in Two Hemispheres, and most recently, a collection of short stories, Birds of Paradise Lost.

1113705_ME_westminster-mayor_AJS
Tri Ta, the first Vietnamese American elected mayor of a U.S. city, in front of Vietnam War Memorial, Westminster, California, Nov. 9, 2012. © Allen J. Schaben/Los Angeles Times