Archives par mot-clé : Le Dang Doanh

Lê Đăng Doanh: “VN cần cải cách mạnh mẽ” [BBC]

[ndlr] En visite à Prague, appel de l’expert Le Dang Doanh à une refonte complète de l’économie vietnamienne. Extraits :

“Công cuộc cải cách của Việt Nam đã đem lại một số tiến bộ, nhưng cũng có những mặt trì trệ” […] “Hiện tượng trì trệ đó đem lại những tác động tiêu cực.”

Nhìn lại một số thành công của quá trình 30 năm Đổi Mới, ông đánh giá Luật Doanh nghiệp 1999 “đem lại những tác động tích cực, đáng phấn khởi” và “giúp tăng trưởng kinh tế được tăng lên”.

Tuy nhiên, với mức GDP hiện tại đạt khoảng 2.200 đô la, “so với Việt Nam thì có tiến bộ, nhưng so với các nước trong khu vực là vẫn còn thấp.”

“Mô hình tăng trưởng của Việt Nam đến nay không còn thích hợp. Đó là mô hình khai thác tài nguyên thiên nhiên, dựa quá nhiều vào đầu tư nước ngoài, và dựa vào lao động giá rẻ, mà hiện nay các yếu tố đó đã đến giới hạn của nó.”

Point de vue. “Le mode de croissance du Vietnam n’est plus approprié. Il s’agit d’un modèle basé sur l’exploitation des ressources naturelles, dépendant excessivement des investissements étrangers et d’une une main-d’œuvre bon marché. Aujourd’hui, ces facteurs ont atteint leurs limites. Le Vietnam doit restructurer son économie et devenir une économie développée fondée sur l’innovation, l’augmentation de la productivité et les sciences et technologies” dit l’économiste renommé Le Dang Doanh dans une interview à BBC. [RDP Ambassade de France au Vietnam, 29/08/2016].

“Việt Nam cần tái cơ cấu nền kinh tế, cần cải cách mạnh mẽ để chuyển sang nền kinh tế phát triển dựa vào sự sáng tạo, tăng năng suất lao động, dựa vào khoa học công nghệ,” ông nói.

Source : BBC Vietnamese, 26/08/2016.