Giới thiệu 150 hiện vật về giai đoạn “Cải cách ruộng đất 1946-1957”

[ndlr] Exposition exceptionnelle sur la “Réforme agraire de 1946-1957” présentée au Musée de l’histoire nationale à Hanoi de septembre à décembre 2014. Comme le précise le résumé ci-dessous deux étapes sont considérées : la situation de la paysannerie avant la réforme agraire, notamment avec la révolution d’août 1945, et la réforme en elle-même sur une période de onze ans. L’objectif est à la fois d’éduquer les jeunes générations sur ce sujet et de “renforcer la confiance du peuple envers le Parti et le gouvernement”, un objectif très politique, qui semble loin des préoccupations historiques soulevées par la radicalité de cette réforme et de son impact sur le long terme. A voir pour se faire une idée du traitement réservé à cette période clé de l’histoire de la RDVN (République Démocratique du Viêt-Nam).

CaiCachRuongDat1946-1957Présentation de 150 objets et documents liés à la période 1946-1957

(Cinet)- Từ tháng 9 đến tháng 12/2014, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Cải cách ruộng đất 1946-1957”.

Với diện tích trưng bày khoảng 230m2, công chúng sẽ có dịp tiếp cận trực tiếp với gần 150 hiện vật, tư liệu gốc, ảnh tư liệu lịch sử về cải cách ruộng đất đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các cơ quan lưu trữ, các bảo tàng ở Hà Nội và địa phương như: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, II, III, Bảo tàng Hồ Chí Minh và bảo tàng các tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình… Đây là những tư liệu, hiện vật quý hiếm, chứa đựng nhiều giá trị nội dung lịch sử và lần đầu tiên được đưa ra trưng bày, giới thiệu đến đông đảo công chúng trong khuôn khổ một trưng bày chuyên đề với qui mô lớn và được Bảo tàng Lịch sử quốc gia nghiên cứu nội dung, lựa chọn hiện vật kỹ lưỡng trong nhiều tháng qua.

Trưng bày chuyên đề “Cải cách ruộng đất 1946-1957” gồm 2 phần chính: Nông thôn Việt Nam trước cải cách ruộng đất và Cải cách ruộng đất 1946-1957. Trong đó có các nội dung chính như: tình hình ruộng đất trước cách mạng tháng Tám năm 1945; đời sống địa chủ phong kiến và nông dân trước cách mạng tháng Tám năm 1945; chủ trương của Đảng, Chính phủ về cải cách ruộng đất; cải cách ruộng đất; cửa chữa sai lầm và một số bài học kinh nghiệm; hoàn thành thắng lợi.

Trưng bày là một hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền, giáo dục cho đông đảo tầng lớp nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ nhận thức đúng hơn về cuộc cách mạng ruộng đất trong tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta những năm 1946-1957. Qua đó củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, Chính Phủ và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

BTV

See more at: Cinet, 05/09/2014.

Pour en savoir plus (en quelques images) :

* * *

DanOan_TrienLamCaiCachRuongDat
Manifestation de paysans contestataires, “indignés”, devant l’exposition sur la Réforme agraire en RDVN.

Pour suivre la polémique locale liée à cette exposition. Mise à jour du 12/09/2014.

Voir aussi les billets marqués CCRĐ publiés sur le Blog de Nguyen Xuan Dien

TIN HOT: ĐÓNG CỬA TRIỂN LÃM CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT (CẬP NHẬT LÚC NỬA ĐÊM)Citer ce billet
indomemoires (2014, 9 septembre). Giới thiệu 150 hiện vật về giai đoạn “Cải cách ruộng đất 1946-1957”. Mémoires d'Indochine. Consulté le 28 mai 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/q5a3