Archives par mot-clé : Viêt-Nam

Le “choc colonial” et l’émergence des nationalismes vietnamiens – 1885-1945 [cours agrégation 2013]

Dans le cadre du programme de l’agrégation d’histoire de cette année portant sur “Les sociétés coloniales – Afrique, Asie, Antilles – années 1850-années 1950”, nous proposons un aperçu de l’histoire contemporaine du Viêt-Nam à travers la thématique du nationalisme comme alternative au système colonial.

 

ENS de Lyon

Agrégation d’Histoire 2013

mercredi 9 janvier 2013

14-18h

Salle F008

Le “choc colonial” et l’émergence des nationalismes vietnamiens – 1885-1945

François Guillemot

 

 

Résumé :

Cette intervention de quatre heures propose une lecture interne du “choc colonial” imposé au Viêt-Nam accompagné de ses interactions/adaptations et de ses violentes contestations. Le cheminement révolutionnaire vietnamien est analysé sous l’angle de l’histoire politique des organisations légales ou clandestines qui occupèrent le devant de la scène pendant un demi-siècle. Les bouleversements importants que provoque la colonisation sur les plans politiques, culturels, géographiques, économiques et sociaux engendrent plusieurs formes de résistance (mouvement d’Aide au Roi, millénarisme) et l’adaptation à la nouvelle donne par une profonde remise en cause de la monarchie acculée au déclin. En se concentrant sur les différentes solutions nationalistes exprimées par les Vietnamien-nes depuis le début du XXe siècle comme alternative viable au système colonial, l’intervention met en évidence de façon chronologique la multiplicité des nationalismes vietnamiens, leurs difficultés d’existence contre le système colonial ou en interaction avec celui-ci (par exemple avec Nguyen Van Vinh).

L’intervention s’intéresse au nationalisme traditionnel des monarchistes (du Can Vuong à Pham Quynh), au nationalisme démocratique (ou humaniste) de Phan Chu Trinh soucieux des droits de ses compatriotes, au nationalisme révolutionnaire que Phan Boi Chau initia, repris par le VNQDD, au nationalisme culturel du Tu Luc Van Doan (Groupe littéraire autonome) par lequel le Viêt-Nam découpé se restructure mentalement, au transnationalisme indochinois des Vietnamiens dans les années quarante. Ce dernier débouche sur deux voies : une voie communiste (Viêt Minh/PCI) qui reste fidèle à ce transnationalisme régional et une voie nationaliste impériale dans sa dimension conquérante incarnée par les nouveaux partis Dai Viêt sous l’occupation japonaise. Le processus qui mène à l’indépendance donne le sentiment d’une synthèse inachevée avec l’avènement d’un national-communisme aux contours flous lors de la Révolution d’août 1945. Avec le retour militaire de la France, toutes ces solutions, même modérées, sont mises en échec. Le nationalisme devient plus pragmatique (pour sa propre survie) avec l’État associé de Bao Dai. A la fin de la guerre d’Indochine et le partage du pays, il laisse la place à deux nationalismes d’État-Parti, l’un à vocation messianique avec le régime “personnaliste” de Ngo Dinh Diem en 1955 à Saigon, l’autre d’obédience marxiste-léniniste-maoïste, avec la mise en place d’un communisme de guerre pour conquérir le Sud.

 

Textes sources en ligne :

 

Documents :

  • Fiche de lecture Daniel Hémery et Pierre Brocheux, Indochine, la colonisation ambigüe (1858-1954) par S. Pautet.

Sur le rôle des femmes vietnamiennes dans le processus révolutionnaire :

Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – Hà Nội 2/09/1945

Source : vietstamp.net

[ndlr] Le 2 septembre 1945, Hô Chi Minh, au nom du gouvernement provisoire, décrète l’indépendance du pays et proclame officiellement la fondation de la République Démocratique du Viêt Nam (RDVN).

Le texte de la proclamation originale en langue vietnamienne est présenté ci-dessous puis dans une version audio-visuelle sur You Tube suivie de la prestation de serment sur la place Ba Dinh.

 

Hỡi đồng bào cả nước,

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền  ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: “người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

Thế mà hơn tám mươi năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở trung, nam, bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.

Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.

Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

Mùa thu năm 1940, phát-xít Nhật đến xâm lăng Đông – dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng trị đến Bắc kỳ hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói.

Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc bỏ chạy hoặc đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không “bảo hộ” được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng dã man bán nước ta hai lần cho Nhật.

Trước ngày mồng 9 tháng 3, biết bao lần Việt minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt minh hơn nữa.

Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên bái và Cao bằng.

Tuy vậy, đối với nước Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày mồng 9 tháng 3, Việt minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật, và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ.

Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa.

Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng, kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp.

Chúng tôi tin rằng các nước đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị Tê-hê-răng và Cựu-kim-sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.

Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát-xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! dân tộc đó phải được độc lập!

Vì những lẽ trên, chúng tôi, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

Source : Tuoi Tre Oline

* * *

Déclaration d’indépendance de la République démocratique du Viêt-Nam – Hanoi, 2 septembre 1945

Le 2 septembre 1945, Hô Chi Minh, au nom du gouvernement provisoire, décrète l’indépendance du pays et proclame officiellement la naissance de la République Démocratique du Viêt Nam (RDVN).

« Tous les hommes naissent égaux. Le Créateur nous a donné des droits inviolables, le droit de vivre, le droit d’être libres et le droit de réaliser notre bonheur. »

Cette parole immortelle est tirée de la Déclaration d’Indépendance des États-Unis d’Amérique en 1776. Prise dans un sens plus large, cette phrase signifie : tous les peuples sur la terre sont nés égaux ; tous les peuples ont le droit de vivre, d’être heureux, d’être libres.

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de la Révolution française de 1791 proclame également : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. »

Ce sont là des vérités indéniables.

Et pourtant, pendant plus de quatre-vingts années, les colonialistes français, abusant de drapeau de la liberté de l’égalité, de la fraternité, ont violé notre terre et opprimé nos compatriotes. Leurs actes vont directement à l’encontre des idéaux d’humanité et de justice.

Dans le domaine politique, ils nous ont privés de toutes les libertés.

Ils nous ont imposé les lois inhumaines. Ils ont constitué trois régimes politiques différents dans le Nord, le Centre et le Sud du Viet Nam pour détruire notre unité nationale et empêcher l’union de notre peuple.

Ils ont construit plus de prisons que d’écoles. Ils ont sévi sans merci contre nos patriotes. Ils ont noyé nos révolutions dans les fleuves de sang. Ils ont jugulé l’opinion publique et pratiqué une politique d’obscurantisme. Ils nous ont imposé l’usage de l’opium et de l’alcool pour affaiblir notre race.

Dans le domaine économique, ils nous ont exploités jusqu’à la moelle, ils ont réduit notre peuple à la plus noire misère et saccagé impitoyablement notre pays.

Ils ont spolié nos rizières, nos mines, nos forêts, nos matières premières. Ils ont détenu le privilège d’émission des billets de banque et le monopole du commerce extérieur.

Ils ont inventé des centaines d’impôts injustifiables, acculé nos compatriotes, surtout les paysans et les commerçants, à l’extrême pauvreté.

Ils ont empêché notre bourgeoisie nationale de prospérer. Ils ont exploité nos ouvriers de la manière la plus barbare.

En automne 1940, quand les fascistes japonais, en vue de combattre les Alliés, ont envahi l’Indochine pour organiser de nouvelles bases de guerre, les colonialistes français se sont rendus à genoux pour leur livrer leur pays.

Depuis, notre peuple, sous le double joug japonais et français, a été saigné littéralement. Le résultat a été terrifiant. Dans les derniers mois de l’année passée et le début de cette année, du Quang Tri au Nord Viet Nam, plus de deux millions de nos compatriotes sont morts de faim.

Le 9 mars dernier, les Japonais désarmèrent les troupes françaises. Les colonialistes français se sont enfuis ou se sont rendus. Ainsi, bien loin de nous « protéger » en l’espace de cinq ans, ils ont par deux fois vendu notre pays aux Japonais.

Avant le 9 mars, à plusieurs reprises, la Ligue Viet Minh a invité les Français à se joindre à elle pour lutter contre les Japonais. Les colonialistes français, au lieu de répondre à cet appel, ont sévi de plus belle contre les partisans du Viet Minh. Lors de leur débandade, ils sont allés jusqu’à assassiner un grand nombre de prisonniers politiques incarcérés à Yen Bay et à Cao Bang.

Malgré tout cela, nos compatriotes on continué à garder à l’égard des Français une attitude clémente et humaine. Après les événements du 9 mars, la Ligue Viet Minh a aidé de nombreux Français à passer la frontière, en a sauvé d’autres de prisons nippones et a protégé la vie et les biens de tous les Français.

En fait, depuis l’automne de 1940, notre pays a cessé d’être une colonie française pour devenir une possession nippone.

Après la reddition des Japonais, notre peuple tout entier s’est dressé pour reconquérir sa souveraineté nationale et a fondé la République démocratique du Viet Nam.

La vérité est que notre peuple a repris son indépendance des mains des Japonais et non de celles des Français.

Les Français s’enfuient, les Japonais se rendent, l’empereur Bao Dai abdique. Notre peuple a brisé toutes les chaînes qui ont pesé sur nous durant près d’un siècle, pour faire de notre Viet Nam un pays indépendant.

Notre peuple a, du même coup, renversé le régime monarchique établi depuis des dizaines de siècles, pour fonder la République démocratique.

Pour ces raisons, nous, membres du gouvernement provisoire, déclarons, au nom du peuple du Viet Nam tout entier, nous affranchir complètement de tout rapport colonial avec la France impérialiste, annuler tous les traités que la France a signés au sujet du Viet Nam, abolir tous les privilèges que les Français se sont arrogés sur notre territoire.

Tout le peuple du Viet Nam, animé d’une même volonté, est déterminé à lutter jusqu’au bout contre toute tentative d’agression de la part des colonialistes français.

Nous sommes convaincus que les Alliés qui ont reconnu les principes de l’égalité des peuples aux conférences de Téhéran et de San Francisco, ne peuvent pas ne pas reconnaître l’indépendance du Viet Nam.

Un peuple qui s’est obstinément opposé à la domination française pendant plus de quatre-vingts ans, un peuple qui, durant ces années, s’est résolument rangé du coté des Alliés pour lutter contre le fascisme, ce peuple a le droit d’être libre, ce peuple a le droit d’être indépendant.

Pour ces raisons, nous, membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du Viet Nam, proclamons solennellement au monde entier :

Le Viet Nam a le droit d’être libre et indépendant et, en fait, est devenu un pays libre et indépendant. Tout le peuple du Viet Nam est décidé à mobiliser toutes ses forces spirituelles et matérielles, à sacrifier sa vie et ses biens pour garder son droit à la liberté et à l’indépendance.

Hanoi, le 2 septembre 1945.

Ho Chi Minh, président.

Référence :

Extrait de : Ruscio, Alain, Hô Chi Minh, Textes 1914 – 1969, Paris : L’Harmattan, 1990. 231 p.

Source : CVCE

Voir aussi : Digithèque MJP

Mauvaise humeur : “Dien Bien Phu aérien, économique ou autoritaire ?”

A police officer blocks photographers at an anti-China protest in front of Hanoi’s Opera House on July 22. (Reuters/Nguyen Lan Thang)

Entre propagande commémorative et réponses concrètes à apporter aux exigences économiques, les dirigeants de la République socialiste du Viêt-Nam (RSVN) promettent un nouveau tour de vis autoritaire pour 2013.

En 2005, le général Vo Nguyen Giap souhaitait à ses dirigeants de remporter un Dien Bien Phu économique pour sortir son pays de la misère [1]. Avec une croissance « en berne à 5% », les autorités communistes ont préféré terminer l’année 2012 par une série de commémorations à la « victoire du Dien Bien Phu aérien » de 1972 [2]. Cependant cette fièvre commémorative qui coûte cher aux citoyens en énerve plus d’un au sein d’une société frappée par la crise, même chez les vétérans comme le rapporte l’article de Libération du 23 décembre 2012 [3]. Et il n’est pas sûr que la « reconnaissance éternelle » du Viêt-Nam (exprimée par le vice-Premier ministre Nguyen Thien Nhan) envers la Chine et l’URSS pour son soutien militaire et financier pendant la guerre n’apaise l’agacement de la population en ces temps de crispation idéologique [4].

Il est vrai que le million de jeunes qui entrent chaque année sur le marché du travail n’a pas connu la guerre et trouve difficilement sa place dans une société minée par la corruption (classée 123e sur 176 pays selon Transparency International). Entre une légitimité issue de la guerre de réunification martelée par les autorités communistes – légitimité surtout assurée par le redressement économique initié par la politique du Renouveau (décembre 1986) – et la réalité économique d’une économie de marché « à orientation socialiste » en fort ralentissement, le pouvoir devra faire des choix en 2013. Le problème reste que l’économie vietnamienne ne sert aujourd’hui que les intérêts d’une nomenklatura vorace et non ceux du peuple [5].

Le sobre Mea culpa du Premier ministre Nguyen Tan Dung en septembre pour sa mauvaise gestion économique a été remplacé en ce début 2013 par des menaces directes et ciblées contre la blogosphère, contre la formation d’une éventuelle opposition (qui ne pourrait être qu’illégale) et enfin contre tous ceux (en particulier les journalistes, voir le cas de Hoang Khuong) qui désireraient dépeindre l’Etat-Parti sous un angle négatif [6]. Ce haro sur les blogueurs et net-citoyens qui passent à tour de rôle devant le Tribunal du peuple avant d’être incarcérés pour des années prend une dimension dramatique. C’est ce que démontre l’humiliation subie par la jeune blogueuse Nguyen Hoang Vi violentée dans un commissariat de Ho Chi Minh-Ville [7]. Cette courageuse jeune mère de 21 ans a décidé de porter plainte contre ce poste de la Sécurité publique [8]. Dans le même temps, le PCV vient de lancer une grande consultation populaire pour amender la constitution que le blog des Citoyens-Journalistes a parfaitement illustré (ci-dessous).

Nguyen Phu Trong, le secrétaire général du PCV déclare :
“Sous le contrôle de l’armée et de la police, chers compatriotes soyez à l’aise pour contribuer à la révision de la constitution…”
Dessin PHO (Danlambao)

Sur le plan régional, les tensions répétées en Mer de Chine méridionale, la Mer de l’Est pour les Vietnamiens, continuent de faire de grosses vagues… La République Populaire de Chine, dans le déni de sa politique de fait accompli, fait désormais la leçon au Viêt-Nam sur ses médias officiels [9]. Elle l’invite, dans son propre intérêt, à arrêter ses “pitreries” de mauvais élève. S’octroyant le (nouveau) rôle de porte-parole du gouvernement et du peuple vietnamien, le général Nguyen Chi Vinh conseille à tous ceux qui seraient tentés de le faire de nouveau cette année de ne plus manifester contre la Chine [10]. Le ministère des Affaires étrangères vietnamien n’a plus son mot à dire ? Les cadres du parti et de l’armée populaire n’ont qu’à bien se tenir, « l’auto-évolution » (tự diễn biến) et « l’auto-transformation » (tự chuyển hóa) sont des syndromes formellement décrits comme présentant un risque incalculable pour la survie du PCV [11]. Les 100 intellectuels signataires de « l’Appel pour la protection des Droits de l’homme selon la Constitution au Viêt-Nam » du 28 décembre 2012 comprendront-ils le message ? [12] En 2013, plus de « pitreries vexatoires » envers la Chine, une « auto-évolution » en berne, pas d’opposition à l’Etat-Parti, pas d’attaques insensées contre la corruption de haut vol s’il vous plait. En RSVN, il n’y a décidément que des victoires à fêter.

FG, 05/01/2013

 

Notes

[1] Voir Richard Pétris, « Entretien avec le général Vo Nguyen Giap : ‘J’ai fait la guerre, mais c’était pour la paix’ », juillet 2005.

[2] Voir les dépêches de l’AVI (Agence vietnamienne d’information) sur le site Vietnam + : « Célébration de la victoire de ”Hanoi-Dien Bien Phu aérien », 29/12/2012 ; et pour ceux qui auraient oublié cette « épopée du XXe siècle » : « Ce que signifie “Diên Biên Phu aérien” », 25/12/2012.

[3] « Vietnam: le régime commémore la guerre, le pays attend la croissance », Libération, 23/12/2012. Voir également : Bruno Philip, « Le Vietnam enregistre sa plus faible croissance depuis treize ans », Le Monde économie, 25/12/2012.

[4] AVI, « Le Vietnam reconnaissant envers l’aide russe, chinoise », 28/12/2012.

[5] Voir les propos cinglants de l’économiste Nguyễn Xuân Nghĩa sur RFA : « Việt Nam đi hết chu kỳ » [Le Viêt-Nam a la fin d’un cycle], entretien avec Vũ Hoàng, RFA, 26/12/2012.

[6] Voir : « ‘Không để hình thành tổ chức chống phá’ » [Il ne faut pas laisser se former une organisation protestataire], VN Express, 18/12/2012 ; Khanh An, « Chống và chặn “đối lập” » [Contrer et bloquer ‘l’opposition’], RFA, 21/12/2012 et l’analyse de Mặc Lâm après les propos du Premier ministre au congrès de la Sécurité publique, « “Tổ chức đối lập chính trị” sao lại là tội phạm? » [‘Organiser l’opposition politique’ pourquoi serait-ce un crime ?], RFA, 18/12/2012.

[7] Voir son récit traduit sur le Blog Dân Làm Báo (Les citoyens-journalistes) : Nguyen Hoang Vi, « What happened on the day of the Appeal Hearing for the members of The Free Journalist Network », 05/01/2013, traduction de Hai Tran. Le site du parti Viet Tan en propose une traduction française : « Une blogueuse victime d’agression sexuelle au poste de police », 28/12/2012.

[8] Voir : « Blogger Nguyễn Hoàng Vi tố cáo công an vi phạm pháp luật », VNRs (Vietnamese Redemptorists’ News), 04/01/2013.

[9] Voir la dépêche de l’agence officielle Xinhua : « La Chine profondément préoccupée par une loi maritime du Vietnam », Le Quotidien du Peuple en ligne, 01/01/2013 et comme cadeau de Noël cet article en trois volets : « Que le Vietnam cesse ses pitreries vexatoires en Mer de Chine Méridionale ! », Le Quotidien du Peuple en ligne, 25/12/2012.

[10] Voir l’analyse des propos du général Nguyen Chi Vinh par Mac Lam, « Biểu tình chống Trung Quốc tại sao lại không nên? » [Manifestations anti-chinoises, pourquoi on ne devrait pas], RFA, 04/01/2013.

[11] Voir « “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là có thật và nguy hiểm khôn lường » [‘L’auto-évolution’, ‘l’auto-transformation’, sont réels et dangereusement incalculables], Tạp chí Cộng sản online, 28/12/2012.

[12] Mặc Lâm, « Trí thức Việt Nam lại lên tiếng » [Les intellectuels du Viêt-Nam redonnent de la voix], RFA, 28/12/2012.

U.S. Diplomatic Oral Histories on Cambodia, Laos, and Vietnam

[ndlr] L’Association d’études diplomatiques et de formation (ADST) est une organisation indépendante à but non lucratif fondée en 1986. Localisée au Centre National de Formation des Affaires étrangères (Centre George P. Shultz) du Département d’État (NFATC) à Arlington, en Virginie, elle contribue à la compréhension de la diplomatie américaine et prend en charge la formation du personnel des affaires étrangères à l’Institut des Affaires étrangères du NFATC à travers une variété de programmes et d’activités. L’ADST propose en ligne une série audiovisuelle et une documentation très riche sous forme d’entretiens (Oral histories) sur le personnel diplomatique américain dans le monde. Nous proposons ci-après les liens menant aux “Readers” des trois pays de la péninsule indochinoise. Nous en profitons pour remercier le professeur Nguyen The Anh pour avoir signalé cette documentation en ligne comme présent de bienvenue dans la nouvelle année 2013.

 

The Association for Diplomatic Studies and Training (ADST)

Country and Subject Reader Series

Interested in a particular country or subject? Go beyond the experiences of simply one diplomat with Country and Subject Readers.

These Readers consist of relevant excerpts from individual oral history interviews arranged in approximate chronological order. They are designed to give users an overview of U.S. relations with a country or policy on a specific subject, as seen by those who dealt with it from Washington or in the field. The Readers offer unique insights over decades, though they may not provide full chronological continuity.

Some of our larger Country Readers that exceed 1,000 pages of content, such as China, are only available in part for free download. Full Country Readers that fall under this category are available for purchase in PDF format from the Official ADST Store. When your purchase is complete, you will be automatically sent a link to download your purchase(s). All proceeds are used to financially support ADST’s programs.

Note:  These oral histories contain the personal recollections and opinions of the individual interviewed.  The views expressed should not be considered official statements of the U.S. government or the Association for Diplomatic Studies and Training.

Source : ADST

  • Documentation on Cambodia (pdf 386 p.)
  • Documentation on Laos (pdf 459 p.)
  • Documentation on Vietnam (pdf extrait de 104 p.)

 

« Dire, faire savoir, interroger et reconnaître les drames personnels et collectifs de la péninsule indochinoise au XXe siècle »

Année universitaire 2012-2013 / Master Asie Orientale Contemporaine (ASIOC) / Semestre 1

Mémoires d’Indochine :

Regards internes sur la décolonisation et la guerre

au Viêt-Nam, Laos et Cambodge

Bilan – lundi 24 décembre 2012

« Dire, faire savoir, interroger et reconnaître les drames personnels et collectifs de la péninsule indochinoise au XXe siècle »

* * *

Séminaire Mémoires d’Indochine : Synthèse de François Guillemot avec les contributions de : Pierre-Emmanuel Bachelet (PEB), Géraud Beaudonnet (GB), Camille Belléguic (CB), Joachim Boittout (JB), Eva Claude (EC), Clémence Oliviero (CO), Adèle Pinet (AP), Stéphane Verdeille (SV), Aranone Zarkan Al Farekh (AZAF).

Le séminaire Mémoires d’Indochine a rassemblé cette année neuf étudiants de l’ENS de Lyon et de Sciences Po Lyon. Grâce à la mise en place du carnet de séminaire le 17 septembre dernier, l’audience s’est démultipliée (plus de 7500 visiteurs différents depuis l’ouverture) et démontre l’intérêt que la thématique des questions mémorielles en péninsule indochinoise suscite. A ce titre nous remercions chaleureusement les différents contributeurs de ce carnet qui ont échangé avec nous des informations ou participé à nourrir le débat (par ordre alphabétique) : Pierre Brocheux, Laurent Dartigues, Pierre Daum, Dominique Foulon, Christopher Goscha, Caroline Grillot, Alain Guillemin, Annick Le Bourlot, Denis Leroux, Liêm-Khê Luguern, Jean Maïs, Nguyên Huu Tân Duc, Nguyên Ngoc Châu, Nguyên Thê Anh, Philippe Papin, Jean-Pierre Renaud, Emilien Ruiz, Alain Ruscio.

Les étudiants du séminaire ASIOC des années précédentes ont commencé à apporter leurs contributions comme Marie Bellot (Université Lumière Lyon 2), Sarah Cuvelier, Nicolas Leprêtre (IAO), Stéphanie Martel (Université de Montréal), Pauline Seguin (Alliance Française Chine). Les compte-rendus de lecture des étudiants de cette promotion seront également mis en ligne tout au long du second semestre. Nous proposons ci-après un aperçu du contenu du séminaire à travers une rédaction collective.

Façons de se raconter

Au fil des sept séances de trois heures chacune, l’histoire contemporaine de trois pays de la péninsule indochinoise, le Cambodge, le Laos et le Viêt-Nam, a été revisitée sous l’angle des littératures autobiographiques produites par des acteurs locaux, citoyens de ces trois pays. Le corpus des textes proposés à la discussion s’est organisé autour d’une quinzaine de témoignages de diverse nature (Mémoires politiques, témoignages, récits personnels, romans autobiographiques, journaux intimes…) et de textes politiques (Manifeste, programme d’action, lettre de militant). Pour certains de ces textes, il ne s’agissait pas tant d’adopter « le pacte biographique » tel que l’entend Philippe Lejeune [1] que de témoigner à visage découvert d’une époque, d’un phénomène (guerre, révolution, exode, enfermement) ou d’un destin extraordinaire. Ces textes n’échappent pas à une forme d’héroïsation de l’auteur et servent parfois d’autojustification à des actes politiques [2]. Se raconter n’est jamais anodin. Ce qui est particulièrement vérifiable lorsque des acteurs importants de l’histoire se mettent en scène dans leurs mémoires (Bao Dai, Ho Chi Minh, Nguyen Cao Ky, Norodom Sihanouk, Tran Van Don…) [3]. Pour d’autres, il s’agit de retranscrire une histoire familiale (Dang Phuong Nghi, Duong Van Mai Elliott, Le Ly Hayslip [4]), de défendre un positionnement social ou militaire particulier pendant la guerre (par exemple : Lam Quang Thi, Nguyen Thi Dinh, Sisouk na Champassak [5]).

L’expression écrite revêt plusieurs formes : le journal intime pour Dang Thuy Tram (qui n’était pas initialement destiné à être publié) [6], le carnet de guerre pour le Viêt-Minh Pham Thanh Tâm [7] mais aussi pour l’écrivain Phan Nhat Nam au Sud [8], les mémoires politiques (par exemple pour Bui Diem, ancien ambassadeur de la République du Viêt-Nam aux Etats-Unis [9], ou Vu Thu Hien, ces dernières étant présentées par son auteur comme celles “d’un homme qui ne fait pas de politique” [10]), les récits de vie comme ceux de Xuan Phuong, de Le Ly Hayslip, de Kim Lefèvre [11], le roman pour Tran Thi Hao ou Nha Ca de façon plus indirecte [12]. Le graphisme s’est imposé dans cette expression personnelle, initié par Vann Nath, rescapé de Tuol Sleng, pour dire la brutalité des Khmers rouges [13]. Expression graphique que la jeune bande dessinée khmère s’est aujourd’hui appropriée.

Détail important à souligner, très souvent les mémoires sont à l’origine des témoignages oraux retranscrits par une autre personne. Ceci est clairement établi dans le cas des mémoires du général Vo Nguyen Giap, retranscrites habituellement par l’écrivain Huu Mai [14]. Pour d’autres comme Nguyen Xuan Chu ou Pham Van Lieu, il semble que l’historien Vu Ngu Chieu des éditions Van Hoa (Houston, Texas) ait contribué à leur rédaction [15]. De même, il est de notoriété publique que les mémoires de l’ex-Empereur Bao Dai aient fait l’objet d’une retranscription par un proche [16]. Le Ly Hayslip, Xuan Phuong ou Truong Nhu Tang et bien d’autres encore ont publié leur texte avec la collaboration d’un auteur occidental [17] comme tout Rithy Panh pour L’élimination, texte fort pour lequel l’écrivain Christophe Bataille à prêter sa plus belle plume. L’ouvrage est d’ailleurs signalé comme étant co-écrit par deux auteurs. Les exemples pourraient ainsi se multiplier et le choix d’une co-écriture analysé cas par cas. Pour les mémoires publiés au Viêt-Nam, il faut encore aujourd’hui compter sur le Comité d’Education et de Propagande (Ban Tuyên giáo) du PCV pour valider les informations contenues dans les textes soumis à publication qu’ils soient rédigés dans le pays même ou traduits de l’étranger [18].

Enfin, l’oralité ne doit pas être oubliée dans l’expression des destins personnels. En ce sens, le remarquable travail réalisé dans les années 1980 pour le programme Vietnam a Television History pour recueillir les témoignages sur la guerre du Viêt-Nam offre un matériau très riche à l’historien. Ils sont disponibles en ligne sur le site de la fondation WGBH Media Library & Archives[19]. Dans le même ordre d’idées, Rithy Panh a monté un projet similaire au Cambodge, le Centre Bophana – Centre de Ressources audiovisuelles, afin de recueillir les témoignages audio/vidéo des victimes du génocide. Le centre propose également un ensemble de données (textuelles et audiovisuelles) sur l’histoire récente du Cambodge, du protectorat à nos jours. [20]

Témoigner, résister, dire pour survivre

Quelques sujets clés ont organisé notre réflexion sur l’évolution de la péninsule indochinoise au XXe siècle : occupation japonaise, résistances locales, révolutions nationaliste et communiste, guerres civiles, mobilisations populaires, réforme agraire, enfermement, massacres, exode. Ces thématiques se retrouvent assez largement dans les récits et les mémoires proposés dans le séminaire. Par exemple, Bui Tin adopte une analyse chrono-thématique dans son exposé du destin de la RDVN en guerre [21].

Exorciser un passé traumatisant se révèle particulièrement probant dans le cas cambodgien. Bon nombre de récits du simple citoyen au souverain se concentrent sur la période tragique du Kampuchéa Démocratique des Khmers rouges. Exorciser l’horreur et perpétrer une histoire familiale apparaissent comme étant les deux objectifs poursuivis par les survivants et leur descendance. Cette volonté de témoigner sur cette période revêt la forme d’un acte politique pour faire savoir au monde l’horreur du totalitarisme. Une dimension universelle interrogée par Rithy Panh dans L’élimination :

Que dire d’un pays qui devient, en soi, un gigantesque camp de travail ? Comment qualifier ces 1,7 million de morts en quatre ans, et sans moyens d’extermination de masse ? Dictature par la terreur ? Crime contre l’humanité? Suicide d’une nation? Derrière ces crimes, il y a une petite poignée d’intellectuels ; une idéologie puissante ; une organisation sans faille ; une obsession du contrôle, et donc du secret ; un mépris total de l’individu ; un recours absolu à la mort. Oui, il y a un projet humain. C’est pourquoi les expressions « suicide d’une nation », « autogénocide » ou « politicide » me déplaisent profondément – encore qu’elles arrangent tout le monde. Une nation qui se suicide est un corps unique. Et un corps retranché du corps des nations. Elle est énigmatique, inatteignable. C’est une nation malade. Folle, peut-être. Et le monde reste innocent. Or dans les crimes du Kampuchéa démocratique, dans l’intention de ces crimes, il y a bien l’homme, l’homme dans son universalité, l’homme dans son entièreté, l’homme dans son histoire et dans sa politique. Nul ne peut considérer ces crimes comme un particularisme géographique ou comme une bizarrerie de l’histoire: au contraire, c’est le XXe siècle qui s’accomplit en ce lieu, c’est même tout le XXe siècle. C’est une formule excessive, bien sûr, mais dans son excès elle livre une vérité: ces crimes ont été formés dans les Lumières [22].

Pour les jeunes générations khmères, le récit de cette blessure familiale prend la forme de d’images fortes comme des clichés photographiques pour élaborer des romans graphiques plus directs que l’écriture.

Des comparaisons avec les modèles communistes chinois ou nord-coréens peuvent être faites. Par exemple Géraud Beaudonnet et Camille Belléguic ont souligné à plusieurs reprises la similarité des récits vietnamiens avec le témoignage de Jung Chang (Les cygnes sauvages) [23].

Autre pays mais même contexte, cette fille de fonctionnaires chinois écartés pendant la Révolution culturelle retrace l’itinéraire de sa famille en trois générations au gré de l’histoire chinoise. Ces témoignages « par le bas » mettent en lumière des mêmes manières de subir une réunion de dénonciation ou encore les camps de rééducation en RDVN et en Chine populaire. (GB)

Entre les trois pays de la péninsule des similitudes sont aussi opérantes comme dans les récits de rééducation laotiens ou vietnamiens. Le fracas de la guerre, le choc des révolutions, l’obligation de faire des choix, de choisir un camp, apparaissent comme des étapes cruciales des récits des grands et petits acteurs de l’histoire de la péninsule indochinoise.

* * *

Les exposés ont relayé et approfondi les questions mémorielles sous-jacentes aux événements tragiques de la péninsule au cours du XXe siècle. D’un point de vue thématique, les exposés ont pu balayer un large éventail de sujets que chaque intervenant a pris le soin de résumer dans le rappel qui suit.

A partir d’une lecture de l’ouvrage de Christopher Goscha, Vietnam or Indochina, Aranone Zarkan Al Farekh s’est plongée dans les concepts d’espace national et de territoire indochinois [24].

L’Indochine s’est révélée être autre chose qu’un territoire homogène et continu, mais bien plutôt une mosaïque composée du Cambodge, du Laos et de l’Annam, le Tonkin et la Cochinchine (tous trois formant l’actuel Viêt-Nam) que les Français ont tenté d’unifier sous leur égide. Les gouvernements coloniaux successifs, de la fin du XIXe siècle jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mettent en œuvre des stratégies qui entrent en contradiction avec l’idée même d’unité indochinoise. En effet, pour réaliser l’unité indochinoise rêvée, les Français se sont appuyés principalement sur les Annamites (Vietnamiens), ainsi l’administration indochinoise se révélait être une administration annamite et ce même au Cambodge et au Laos au détriment des locaux. Dès lors, l’identité indochinoise, s’inscrivant dans le territoire indochinois, n’a pu se construire que partiellement et uniquement dans certaines consciences annamites. À partir des années 1920, le désir d’indépendance grandit chez les Annamites nationalistes (communistes et conservateurs) formés dans les universités françaises. Parallèlement les nationalismes cambodgien et laotien s’affirment. Si les Français s’efforcent d’empêcher l’effritement de l’Indochine, c’est après 1945 (lors de la guerre d’Indochine) que devient tangible l’idée d’une fédération indochinoise dans la mesure où Vietnamiens, Cambodgiens et Laotiens se retournent contre le protectorat français. L’unité qui se réalise dans la guerre prolonge cependant la prédominance vietnamienne. (AZAF)

La guerre d’Indochine a été abordée par le biais des témoignages « vus d’en face » [25].

La guerre d’Indochine nous est souvent racontée au travers des témoignages d’anciens combattants français, films de guerre adoptant le point de vue français. Lire les récits des soldats vietnamiens notamment autour de la bataille symbolique de Dien Bien Phu avait deux intérêts majeurs. D’une part, cela permet de souligner le caractère universel de la guerre : le même chaos, la même diversité des trajectoires individuelles dans le conflit, la même humanité au contact de l’inhumanité, quelque soit le camp. D’autre part, cela interroge sur la perception que l’on a de cette guerre en particulier : contre une lecture de l’histoire qui tendrait à mettre en avant l’incompétence de l’état-major français pour expliquer la défaite des colonisateurs, il est possible d’y substituer une autre lecture qui pointe l’intelligence, l’organisation et la combativité du Viêt-Minh pour expliquer la victoire des colonisés, acteurs de leur propre histoire. (CB)

Sur les questions de la guerre replacée dans son contexte régional, Joachim Boittout à l’appui de témoignages rédigés en langue chinoise publiés dans la revue Old Pictures (老照片) [26] a décrypté avec soin les motivations et expériences de militaires chinois à plusieurs époques.

En se fondant sur trois récits de soldats engagés dans le conflit vietnamien de 1965 à 1967 et durant les premiers mois de l’année 1979 à l’occasion du conflit sino-vietnamien, on pu rendre compte de la partialité des auteurs de ces témoignages, qui, à l’exception notable de l’un d’entre eux, adoptent une position ouvertement prochinoise. En dépit d’une rédaction désireuse de ranimer le souffle internationaliste qui animait les combattants chinois envoyés sur le front vietnamien, les auteurs se montrent extrêmement sévères à l’égard de la politique menée par Hanoï dès 1975. Par conséquent, c’est à partir d’un point de vue surplombant, qui invite à lire les trois textes dans le contexte géopolitique régional (relations sino-vietnamiennes) et international (forte dégradation des relations sino-soviétiques) de l’époque, que ces témoignages individuels ont été appréhendés. Cette démarche a ainsi permis d’en souligner la forte idéologisation et leur vocation à écrire l’Histoire en se fondant sur un vécu personnel, susceptible d’être compris à travers le prisme d’intérêts stratégiques dépassant la simple expérience des acteurs de ces récits. (JB)

La guerre civile vietnamienne a touché de plein fouet les populations civiles. Mais comment s’est-elle déroulée sur les hauts-plateaux et quel contact s’est opéré avec les montagnards pendant cette période troublée sont des questions que Pierre-Emmanuel Bachelet a étudiées à travers l’histoire du FULRO, le principal front montagnard [27].

Ce mouvement, d’abord appelé FLM, est apparu à la fin des années 1950 et regroupe alors essentiellement des Montagnards du sud du Vietnam, dont le leader est le Rhadé Y Bham Enuôl. Il change plusieurs fois de nom et se greffe en 1960 au FULRO khmer du Cam Lès Kosem, dont le but est de faire renaître le royaume du Campa. Ces personnalités complexes vont alors entrer en conflit quant aux objectifs à privilégier, quant au parti auquel s’associer dans le cadre de la guerre du Vietnam, et ces dissensions conduisent à l’éclatement du mouvement en 1975. Le FULRO demeure malgré tout une référence identitaire commune, pour les Cam comme pour les Montagnards, qui rappelle le combat des minorités indochinoises pour leur reconnaissance. (PEB)

Le rôle des femmes dans la guerre en péninsule indochinoise est souvent sous-estimé et encore relativement mal connu. Des enquêtes sont actuellement en cours au Laos et au Viêt Nam pour recueillir la voix des femmes et de leurs différentes expériences de guerre. Stéphane Verdeille a exposé les destins de deux d’entre-elles [28].

Deux femmes qui à travers leurs récits, que ce soit La jeune fille et la guerre de Tran Thi Hao ou Ao Dai. Du couvent des Oiseaux à la jungle du Viêt-minh de Xuan Phuong nous montrent l’importance du rôle des femmes pendant les guerres du Vietnam. Deux rôles différents mais complémentaires, premièrement celui d’une jeune fille qui nous raconte la vie de ceux qui restent et font vivre le pays, les paysannes, les professeurs et, dans le cas de Xuan Phuong, celui d’une femme engagée qui sera tour à tour infirmière, fabricante d’armes, imprimeuse et reporter.

Ils nous montrent la difficulté d’être femme dans un régime qui nie les différences de genre et les problèmes causés alors par les menstrues que l’on doit camoufler au beau milieu des combats, l’utilisation de l’accusation de viol comme arme de guerre pour dénoncer un voisin dont on ne veut plus, mais aussi les raisons qui poussent une jeune fille de seize ans à s’engager, que ce soit l’amour d’un camarade, la haine et les brimades infligés par les colons, le désir de se libérer d’une famille et de traditions trop contraignantes.

Ces livres nous livrent également la peur et l’incompréhension des gens du sud qui voient débarquer ces « sauvages » du nord et ces jeunes femmes qui s’imaginent alors qu’elles vont se faire arracher leurs ongles vernis et couper leurs paupières fardées. Deux livres qui ne sombrent jamais dans le pathétique facile et qui se laissent lire d’une traite et avec passion même si la fin du livre de Tran Thi Hao s’attarde malheureusement sur des histoires d’amour sans grand intérêt. (SV)

Le génocide cambodgien a pris une place importante dans le séminaire pour des raisons assez évidentes : procès des khmers rouges en cours et production de témoignages filmés, écrits ou illustrés. Eva Claude a retracé l’existence de l’ingénieur et écrivain Pin Yathay, survivant du régime des Khmers rouges [29].

Dans son ouvrage Tu vivras mon fils, ce dernier présente un texte personnel, qui offre au lecteur un regard original. Ce regard est celui de l’ancienne élite cambodgienne qui, désabusée par le régime du maréchal Lon Nol, a un temps cru au discours des Khmers rouges. Ingénieur respecté il revient sur son incapacité à concevoir son déclassement. Moins manichéen et plus mature, Pin Yathay couche sur le papier le monde intérieur de ces réflexions qui lui ont permis de survivre alors qu’il devait feindre d’être idiot, de ne « rien voir, ne rien entendre et ne rien savoir ». Aujourd’hui loin de son pays, il s’est reconstruit presque réincarné mais sa mémoire le poursuit et le hante. Il n’a de cesse de témoigner et de mettre en garde contre « des idéaux séduisants de justice et d’égalité qui  pervertis par des fanatiques engendrent l’oppression la plus cruelle et la misère la plus générale ». (EC)

Géraud Beaudonnet s’est intéressé au récent ouvrage de Rithy Panh (co-écrit avec Christophe Bataille) intitulé L’élimination [30].

Rithy Panh qui, jusque là, s’était illustré pour son œuvre documentaire et cinématographique sur le génocide (citons notamment S21, la machine de mort Khmère rouge sorti en 2003 et Duch, le maître des forges de l’enfer, 2012), offre au lecteur son propre témoignage, souvent émouvant, de la répression impitoyable des Khmers rouges tout au long des cinq ans d’horreur du régime du Kampuchéa démocratique. Fils d’un haut fonctionnaire francophone éduqué au service du régime de Lon Nol, sa famille et lui constituent les premières cibles lorsque la guérilla communiste parvient à Phnom Penh en avril 1975. Il nous décrit avec précision le régime de « terreur et faux-semblant » auquel « le nouveau peuple » était assigné. Il mêle à son autobiographie la confrontation qu’il eut avec Duch, responsable de S21, principal camp de la mort Khmer rouge lors de sa détention avant son procès à Phnom Penh, un homme qu’il peint comme manipulateur, mais « terriblement humain » et dont la responsabilité ne peut être mise en doute. Rithy Panh nous rappelle ainsi que dans le cas d’un traumatisme tel que le génocide cambodgien, la quête de vérité doit passer par le témoignage des bourreaux. (GB)

En particulier les années de guerre au Cambodge ont été traitées par Clémence Oliviero sous l’angle des bandes dessinées et romans graphiques de la seconde génération de réfugiés [31].

En se concentrant sur la trilogie de Séra (Impasse et rouge, L’eau et la terre, Lendemains de cendres) et le premier tome de la série d’albums de Tian (L’année du Lièvre T.1 : Au revoir Phnom Penh), ce sont les souffrances du peuple khmer pendant près de 30 ans qui sont envisagées. Tout l’enjeu de la mémoire pour ces auteurs est de raconter ce qu’ils n’ont pas vécu mais qu’ils ont un besoin impérieux d’exprimer. Un long travail de recueil de témoignages a précédé ces œuvres, cathartiques pour eux-mêmes, pour leur famille, mais aussi plus généralement pour tout le peuple khmer. Ces récits de vie ont montré que les dessins sont parfois plus parlants que les mots pour témoigner et transmettre la mémoire. (CO)

Enfin, Adèle Pinet s’est intéressée aux pratiques mémorielles d’une association vietnamienne anticommuniste de Paris, en se basant sur l’ouvrage de l’anthropologue Abdallah Gnaba : La mémoire réinventée [32].

L’Association Générale des Etudiants Vietnamiens de Paris (AGEVP), l’une des plus grandes associations vietnamiennes de Paris, ferait aujourd’hui face à des problèmes intergénérationnels, qui pourraient remettre en cause les raisons mêmes de sa fondation. Face à des générations nées et socialisées en France, les Aînés de l’association ont des difficultés à faire passer le flambeau de la lutte contre le gouvernement de Hanoi, qui représente à leurs yeux la raison de leur exil en France, et de la perte de privilèges dont ils bénéficiaient sous la République du Viêt-Nam (Sud). Les Vietnamiens de deuxième et troisième génération, qui ne connaissent que la France, sont ainsi dans une position délicate, car bien que réceptifs aux récits des souffrances de leurs aînés, ils ne ressentent guère le besoin, ni l’envie de se battre pour retrouver un Viêt-Nam qu’ils n’ont pour la plupart jamais vu. Au-delà du cas vietnamien, ce récit nous permet de comprendre l’importance que revêt la transmission de la mémoire, reconnue par un groupe, pour la pérennisation des pratiques de ce groupe à travers les générations. (AP)

Conclusion

L’étude de ces textes et graphismes a mis en évidence la complexité des parcours biographiques et la diversité des types de témoignages. Le séminaire a pu ainsi rendre compte, à partir d’exemples concrets, des notions d’abus de mémoire, d’oubli et de constructions mémorielles développées par Paul Ricoeur. Si les témoignages peuvent servir l’Histoire (avec un grand H), il ne faut pas oublier la nécessaire obligation de croiser les sources, d’interroger les pratiques discursives, de cerner les éventuels enjeux sociétaux sous-jacents, d’analyser avec la plus grande rigueur possible les données divulguées dans ce type d’ouvrage. Ce travail réalisé, la valeur intrinsèque des mémoires et récits de vie peuvent s’approcher du pacte biographique de Philippe Lejeune ou au contraire s’en éloigner pour rejoindre une position partisane. Sources marginales de l’histoire, elles peuvent devenir indispensables dans l’élaboration d’une nouvelle histoire lorsque les sources archivistiques ont été détruites, sont interdites d’accès ou n’existent pas et pour la compréhension large d’un phénomène comme la guerre ou la révolution et leur impact sur la société. En outre, ces pratiques visant à retranscrire le passé et un vécu personnel participent à la reconstruction individuelle des survivants ou une reconstruction collective dans le cadre plus général de l’histoire des nations et de leurs relations parfois conflictuelles avec le passé.

Notes

[1] Philippe Lejeune, “Qu’est-ce que le pacte autobiographique ?”, 2006, en ligne sur Autopacte (site de l’auteur).

[2] Voir à ce propos l’analyse de Nguyen The Anh sur les Mémoires de Phan Boi Chau : Nguyen The Anh, “Le genre autobiographique dans la littérature vietnamienne, à travers les Mémoires de Phan Bôi Châu” sur Mémoires d’Indochine.

[3] SM Bao Dai, Le dragon d’Annam, Paris, Plon, 1980 ; Norodom Sihanouk, Prisonnier des Khmers rouges, Paris, Hachette, 1986 ; Tran Van Don, Les guerres du Vietnam. Un quart de siècle au Vietnam du Sud, Paris, Vertiges Publications, 1985. On peut citer également les mémoires de Nguyen Cao Ky et les deux autobiographies de Ho Chi Minh écrites sous des pseudonymes qui relèvent de la propagande d’Etat et du culte de la personnalité en RDVN.

[4] Dang Phuong Nghi, Mo, une micro-histoire du Vietnam au XXe siècle, Paris, Centre international d’études vietnamiennes, 2004 ; Duong Van Mai Elliott, The sacred willow. Four generations in the life of a Vietnamese family, New York, Oxford University Press, 1999 ; Le Ly Hayslip (avec Jay Wurst), Entre le ciel et la terre, Paris, Editions du Seuil, 1993. Ces trois récits consacrent de nombreux passages à l’histoire familiale.

[5] Lam Quang Thi, The twenty-five year century. A South Vietnamese general remembers the Indochina War to the fall of Saigon, College Station, Texas A & M University Press, 2002 ; Nguyen Thi Dinh, No other road to take: memoir, Ithaca, N.Y., Cornell University, 1976 ; Sisouk na Champassak, Tempête sur le Laos, Paris, La Table Ronde, 1961.

[6] Dang Thuy Tram, Les carnets retrouvés (1968-1970), Arles, Philippe Picquier, 2010.

[7] Pham Thanh Tâm, Carnet de guerre d’un jeune Viêt Minh à Dien Bien Phu, Paris, Armand Colin, 2011.

[8] Voir les trois ouvrages de cet auteur parus à Saigon avant 1975 : Phan Nhật Nam, Dấu Binh Lửa 1963-1973. Bút ký chiến tranh [Traces de guerre. Carnet de guerre], Đai Ngã, 1969 & Hiện Đại, 1973 ; Dọc đường số một. Bút ký [En suivant la route n°1. Carnet], Đại Ngã, 1970 ; Mùa hè đỏ lửa. Bút ký chiến tranh [L’été rouge de feu. Carnet de guerre], Sáng Tạo, 1972 et Hiên Đại, 1973.

[9] Bui Diem (with David Chanoff), In the jaws of history, Bloomington, Indiana University Press, 1999.

[10] Vũ Thư Hiên, Đêm giữa ban ngày. Hồi ký chính trị của một người không làm chính trị [La nuit en plein jour. Mémoires politiques d’une personne qui ne fait pas de politique], Westminster, CA, Văn nghệ, 1997. Ce sous-titre a disparu de la réédition par NXB Tiếng Quê Hương.

[11] Xuan Phuong (avec Danièle Mazingarbe), Ao Dai. Du couvent des Oiseaux à la jungle du Viêt-minh, Paris, Plon, 2001 ; Le Ly Hayslip, Entre le ciel et la terre, Paris, Seuil, 1993 ; Kim Lefèvre, Métisse blanche, Paris, Bernard Barrault, 1989.

[12] Tran Thi Hao, La jeune fille et la guerre, roman, Paris, L’Harmattan, 2007 ; Nha Ca, Les canons tonnent la nuit, Arles, Philippe Picquier, 1997.

[13] Vann Nath, Dans l’enfer de Tuol Sleng. L’inquisition khmère rouge en mots et en tableaux, Paris, Calmann-Lévy, 2008.

[14] Vo Nguyen Giap (avec la participation de Huu Mai), Mémoires, Fontenay-sous-bois, Anako éditions, 3 tomes, 2003-2004.

[15] Nguyễn Xuân Chữ, Hồi ký Nguyễn Xuân Chữ [Mémoires de Nguyen Xuan Chu], Houston, TX, Văn Hóa, 1996 ; Phạm Văn Liễu, Trả ta sông núi. Hồi ký [Rendez-nous notre terre. Mémoires], Houston, TX, Văn Hóa, 3 vol., 2002-2004.

[16] Bao Dai, Le dragon d’annam, op. cit.

[17] Le Ly Hayslip, Entre le ciel et la terre, op. cit. ; Xuan Phuong, Ao Dai, op. cit. ; Truong Nhu Tang, Mémoires d’un Vietcong, Paris, Flammarion, 1985.

[18] Un exemple de censure dans la traduction vietnamienne des mémoires de Jacques Raphaël-Leygues (Ponts de lianes. Missions en Indochine, 1945-1954) : Giờ phút Điện Biên Phủ [Le moment de Dien Bien Phu], Hanoi, NXB Công An Nhân Dân, 2004. (Ngô Quang Vinh dịch). Idem pour les Mémoires de Do Mau publiées au Viêt-Nam comme un “Ouvrage de référence des forces de la police populaire” dans une version revisitée : Hoàng Linh Đỗ Mậu, Tâm sự tướng lưu vong. Việt Nam máu lửa quê hương tôi : Hồi kí. Sách tham khảo trong lực lượng công an nhân dân [Confidences d’un général exilé. Le Viêt-Nam ma patrie à feu et à sang : Mémoires], Hanoi, NXB Công An Nhân Dân, 1991.

[19] Voir la collection des entretiens réalisés dans le cadre du programme Vietnam a Television history (The Vietnam Collection).

[20] Bophana est le nom d’une jeune prisonnière du centre de détention S21. Nous remercions Géraud Beaudonnet pour nous avoir signalé ce manque, corrigé à la dernière minute.

[21] Bui Tin, 1945-1999 Vietnam la face cachée du régime, Paris, Editions Kergour, 1999.

[22] Aperçu sur Google Books (extrait cité).

[23] Jung Chang (avec la collab. de Jon Halliday), Les cygnes sauvages. les mémoires d’une famille chinoise, de l’Empire céleste à Tiananmen, Paris, Plon, 1992. Nouvelle édition en 2006.

[24] Christopher E. Goscha, Vietnam or Indochina? Contesting concepts of space in Vietnamese nationalism, 1887-1954, Copenhagen, NIAS, 1995. Ouvrage réédité et complété sous le titre : Going Indochinese : Contesting Concepts of Space and Place in French Indochinese, Copenhagen, NIAS Press, 2012.

[25] Dao Thanh Huyen et al., Dien Bien Phu vu d’en face. Paroles de bô dôi, Paris, Nouveau Monde éditions, 2010.

[26] Old Pictures (老照片, Lao zhao pian).

[27] Po Dharma, Du FLM au FULRO. Une lutte des minorités du sud indochinois (1955-1975), Paris, Les Indes Savantes, 2006.

[28] Tran Thi Hao, La jeune fille et la guerre, op. cit. ; Xuan Phuong, Ao Dai, op. cit.

[29] Pin Yathay, Tu vivras, mon fils, Paris, L’Archipel, 2005, édition revue et corrigée.

[30] Rithy Panh & Christophe Bataille, L’élimination, Paris, Grasset, 2012.

[31] Séra, Impasse et rouge, Paris, Albin Michel, 2003 ; L’eau et la terre. Cambodge, 1975-1979, Paris, Delcourt, 2005 ; Lendemains de cendres. Cambodge, 1979-1993, Paris, Delcourt, 2007 ; Tian, L’année du lièvre. 1, Au revoir Phnom-Penh, Paris, Gallimard, 2011.

[32] Abdallah Gnaba, La mémoire réinventée. Chronique anthropologique d’une association vietnamienne de Paris, Paris, L’Harmattan, 2008.

Hồ Chí Minh : Appel à la résistance nationale – Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến [20 décembre 1946]

[ndlr] Le 19 décembre 1946 et les jours suivants la bataille fait rage à Hanoi. La résistance antifrançaise de la Garde Nationale (Vệ Quốc Quân) et des Forces d’Autodéfense (Tự vệ) de la République Démocratique du Viêt-Nam (RDVN) est déclenchée sous le mot d’ordre “La patrie avant tout” (Tổ quốc trên hết). La jeune république dirigée par Ho Chi Minh entre dans une période de guerre et de grande incertitude.

En tant que Président de la RDVN, Ho Chi Minh lance un appel à la résistance nationale lors de ces journées décisives. La date de cet appel fut communément divulguée dans les écrits officiels édités en langues étrangères par le régime comme étant le 20 décembre. Le document d’archives de cet appel présenté en 2010 par les Archives Nationales du Viêt-Nam (Centre n°III) indique celle du 19 décembre. Celle-ci semble avoir été rajoutée par Ho Chi Minh lui-même qui date et signe le document après y avoir apporté de menues corrections. [1]

[1] Voir “Tài liệu về Hà Nội lần đầu công bố”, VN Express, 18/8/2010.

* * *

Compatriotes dans tout le pays,

Par amour de la paix, nous avons fait des concessions. Mais plus nous en faisons, plus les colonialistes français en profitent pour empiéter sur nos droits. Leur intention évidente est de reconquérir à tout prix notre pays.

Non ! Plutôt tout sacrifier que perdre notre pays, que retomber dans l’esclavage !

Compatriotes ! Debout !

Que tous les Vietnamiens, hommes et femmes, jeunes et vieux, sans distinction de religion, de parti, de nationalité, se dressent, pour combattre les colonialistes français, pour sauver la patrie ! Entrez dans la lutte avec tous les moyens dont vous disposez. Que celui qui a un fusil se serve de son fusil, que celui qui a une épée se serve de son épée. Et si l’on n’a pas d’épée, qu’on prenne des pioches et des bâtons ! Que chacun mette toutes ses forces à combattre le colonialisme pour sauver la patrie !

Combattants de l’armée régulière, des formations d’autodéfense, des milices populaires !

L’heure est venue de nous lever ! Nous devons sacrifier jusqu’à la dernière goutte de notre sang pour défendre le pays.

Dussions-nous subir les plus dures privations et les pires souffrances, soyons prêts à tous les sacrifices.

Nous vaincrons !

Vive le Viêt Nam indépendant et unifié !

Vive la résistance victorieuse !

Ho Chi Minh, 20/12/1946.

Source : Ho Chi Minh, Ecrits (1920-1969), Hanoi, Editions en Langues Etrangères, 1971, pp. 66-67.

Lời kêu gọi Toàn quốc Kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/12/1946.
Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

* * *

Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!

Kháng chiến thắng lợi muôn năm!

* * *

Pour écouter l’appel