TS. Nguyễn Xuân Hoài : Ngô Đình Diệm, Đảng Cần lao Nhân vị, Đệ nhất Cộng hòa (1955-1963)

[ndlr] Signalement d’une série de billets en ligne publiés par le chercheur Nguyễn Xuân Hoài, directeur du Centre des archives nationales n° II à Ho Chi Minh-Ville. Il s’agit de la présentation d’archives issues de ce centre sur la période de la Première République (Đệ nhất Cộng hòa, 1955-1963). Une source d’information utile pour les chercheurs.

  • Đảng Cần lao Nhân vị – công cụ đắc lực cho âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam của Mỹ – Diệm [erreur lien]
Dang-Can-lao-Nhan-vi-la-co
Logo du parti Can Lao dessiné d’après les témoignages des anciens membres du parti © TTXVA

Signalons également cette présentation complémentaire sur la résistance contre le régime de Saigon  :

NB : Ce site dédié à la valorisation des archives est actif depuis le mois d’avril 2014 mais officiellement ouvert au mois d’août 2015. Avant cette période, les articles mis en ligne et conservés en archives sur ce site ne concernent pas directement les archives du Centre n° 2.

FG

Một ngày ở Trung tâm Lưu trữ quốc gia II [vidéo]

[ndlr] Présentation vidéographique intéressante du Centre n° 2 des Archives nationales à Ho Chi Minh-Ville. Intitulée “Un jour au Centre des archives nationales II”, la vidéo offre un aperçu du travail effectué en coulisses et de la préservation des documents. Merci à l’équipe des archives pour cette initiative.

Le Centre n° II à Hô Chi Minh-Ville : comprend les archives du Gouvernement de Cochinchine (Goucoch, plus de 2435 mètres linéaires) pour la période coloniale et celle de l’État national du Viêt-Nam (1948-1955) (43 mètres).

Il comprend les archives de la République du Viêt-Nam de 1955 à 1975 (460 mètres pour la Première République, 1955-1963 ; 2 mètres pour le Conseil militaire révolutionnaire, 1963-1965 ; 15 mètres pour le Comité directeur national, 1965-1967 et 158 mètres pour la Seconde République). Pour l’ensemble de la période 1954-1975 au Sud, il détient également le Fonds du premier ministre soit 1044 mètres ainsi que de nombreux autres Fonds sur une période plus longue, par exemple le Fonds du ministère des Finances de 1940 à 1975 soit 547 mètres, celui des Douanes, 547 mètres également. Selon Nguyen Thi Thiem, conservatrice, le Centre n° 2 gère actuellement un fonds de plus de 14.000 mètres linéaires au total comprenant plus de 4000 mètres pour la période coloniale jusqu’en 1945 et plus de 4000 mètres pour la période républicaine (1955-1975).

Enfin, il comprend de nombreux Fonds sur le pouvoir révolutionnaire et le Viêt-Nam réunifié jusque dans les années 1990. En plus d’une très grande richesse documentaire, le Centre n° 2 possède des collections de cartes (plus de 30.000), de documents iconographiques (plus de 100.000 photographies) et d’images animées ainsi que 200 heures enregistrées.

Voir les inventaires (PDF) ci-après :

Réf. : Trung tâm Lưu trũ Quốc gia II, Phạm Thị Huệ (chủ biên), Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ bảo quản tại Trung tâm Lưu trũ Quốc gia II [Guide des fonds d’archives conservés au Centre n° 2 des Archives nationales], TP. HCM, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006, 600 p.

FG

End of Empire : 100 Days in 1945 that Changed Asia and the World [NIAS Press]

[ndlr] Parution d’un ouvrage dédié à l’analyse au jour le jour de l’année 1945 en Asie orientale et en Asie du Sud-Est. Chronologie détaillée et contributions de 75 chercheurs. Avec les contributions pour l’IAO de Christopher E. Goscha, François Guillemot et Vatthana Pholsena. Présentation de l’éditeur.

David P. Chandler, Robert Cribb and Li Narangoa (eds.), End of Empire : 100 Days in 1945 that Changed Asia and the World, NIAS Press, 2016, 346 p.

EndOfEmpire_Nias2016

Aiming to balance the focus on European events in global public discussions and reminiscences of World War II, End of Empire focuses on a brief, 100-day period at the end of the war across a broad sweep of eastern Asia – a time when the Indonesian and Vietnamese revolutions were born, the fragile wartime truce between Communists and Nationalists in China began to fray, and the first steps were made in Japan towards a new democratic order. Following a chronological order, the volume combines daily events with commentary, photographs, maps and personal accounts. More importantly, it is part of a radical, multi-faceted project to commemorate the period not just in print but also on screen and in ‘real-time broadcasts’ published day by day. Here, perhaps, is the form of scholarly publishing and learning of the future but without abandoning traditional standards.

Khối 8406 : Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006

[ndlr] Il y a dix ans était fondé le “Bloc 8406”, une organisation politique en faveur de la démocratie. Nous reproduisons ci-après son texte fondateur “Manifeste sur la liberté et la démocratie pour le Vietnam 2006” inspiré par la Charte 77 tchécoslovaque.

HuyHieuKhoi8406

Việt Nam , 8-4-2006

Kính gửi Đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài Nước,

Chúng tôi, ký tên dưới đây, đại diện cho hàng trăm nhà đấu tranh Dân chủ ở quốc nội và tất cả mọi người Dân nào đang khao khát một nền Dân chủ chân chính cho Quê hương Việt Nam hôm nay, đồng thanh lên tiếng :

I. Thực trạng của Việt Nam

1 – Trong cuộc Cách mạng tháng 8-1945, sự lựa chọn của toàn Dân tộc ta là Độc lập Dân tộc, chứ không phải là chủ nghĩa xã hội. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 2-9-1945 chẳng nhắc đến một từ nào về chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản cả. Hai nguyên nhân chính làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng ấy là Khát vọng Độc lập Dân tộcKhoảng trống quyền lực lúc bấy giờ ở Việt Nam (thực dân Pháp đã bị quân Nhật đảo chính cướp quyền từ ngày 9-3-1945 và quân Nhật đã đầu hàng phe Đồng minh ngày 15-8-1945).

Rõ ràng mục tiêu của cuộc cách mạng ấy đã bị đảng Cộng sản Việt Nam đánh tráo. Và dĩ nhiên, Quyền Dân tộc tự quyết cũng hoàn toàn bị thủ tiêu. Đã có ít nhất 2 cơ hội lịch sử rất thuận lợi là năm 1954 ở miền Bắc và năm 1975 trên cả nước, để Dân tộc khẳng định Quyền tự quyết của mình. Nhưng tất cả đều đã bị đảng Cộng sản Việt Nam tráo trở không thực hiện. Vì một khi nền chuyên chính vô sản đã được thiết lập, thì theo Lênin, chức năng đầu tiên của nó chính là : bạo lực và khủng bố trấn áp !

2 – Tiếp đến, ngày 2-9-1945 tại Hà Nội, ông Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã trịnh trọng tuyên bố với Dân tộc và với Thế giới rằng : “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo Hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được ; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời nói bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập nǎm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là : mọi Dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp nǎm 1791 cũng nói : “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi ; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được…”. (trích Tuyên Ngôn Độc Lập 2-9-1945).

Thế nhưng, tất cả những quyền thiêng liêng ấy của dân tộc đều bị chà đạp thô bạo ngay sau đó, khi mà chính quyền cộng sản được dựng lên.

3 – Đến tháng 2-1951 Tuyên ngôn của đảng Lao động VN (nay là đảng Cộng sản VN) kỳ đại hội lần thứ 2, đã viết: “Chủ nghĩa của Đảng là chủ nghĩa Mác–Lênin”. Và trong Điều Lệ, phần Mục Đích và Tôn Chỉ còn khẳng định rõ ràng hơn : “Đảng Lao động Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Ǎngghen – Lênin – Xtalin và tư tưởng Mao Trạch Đông, kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng…”.

Kể từ đó, nhất là ở miền Bắc sau năm 1954, rồi cả nước sau ngày 30-4-1975 thì bóng ma của chủ nghĩa cộng sản đã luôn đè ám lên đầu, lên cổ toàn Dân VN. Chính cái bóng ma ấy chứ không phải là cái gì khác đã triệt tiêu hầu hết những quyền con người của Nhân dân VN. Và hôm nay, nó vẫn đang tạm đô hộ, chiếm đóng lên cả 2 mặt tinh thần và thể chất của toàn Dân tộc VN.

II. Qui luật phổ biến toàn cầu

1 – Lịch sử đã minh định rằng mọi quyền tự do, dân chủ ở bất cứ một chế độ độc đảng toàn trị nào, dù cộng sản hay không cộng sản, cũng đều bị chà đạp không thương tiếc, chỉ khác nhau ở mức độ mà thôi. Bất hạnh thay là cho đến nay, Dân tộc Việt Nam vẫn thuộc về một trong số ít các Quốc gia trên thế giới còn bị cai trị bởi chế độ độc đảng toàn trị cộng sản. Điều này thể hiện cụ thể tại Điều 4 của Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN hiện hành, rằng : “Đảng cộng sản VN… theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.” Chính vì điều này mà các quyền tự do, dân chủ của Nhân dân đã hoàn toàn bị triệt tiêu, may ra chỉ còn vài mẩu vụn mà thôi !

2 – Chính hệ thống quyền lực không hề chấp nhận cạnh tranh và không hề chấp nhận bị thay thế này đã thúc đẩy mạnh mẽ đà thoái hoá, biến chất của toàn bộ hệ thống ấy. Vì chẳng có qui luật và nguyên tắc cạnh tranh công bằng nào trên chính trường, nên sau những kỳ bầu cử thì toàn Dân không thể chọn được những con người và những lực lượng chính trị xứng đáng nhất. Bộ máy lãnh đạo, quản lý và điều hành do vậy ngày càng hư hỏng, rệu rã từ trung ương xuống cơ sở địa phương. Hậu quả là VN hôm nay trở thành Quốc gia bị tụt hậu quá xa so với các Nước trong khu vực và thế giới. Quốc nhục này và các quốc nạn khác khó bề tẩy xóa. Vấn đề của mọi vấn đề, nguyên nhân của mọi nguyên nhân chính vì đảng cộng sản VN là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo Đất nước ! Thực tiễn đã xác minh rằng bất kỳ Nước nào đã bị rơi vào quỹ đạo của chủ nghĩa cộng sản thì đều điêu tàn thê thảm cả. Liên Xô, cái nôi cộng sản, cùng với các Nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu khác, đã dũng cảm vượt qua chính mình để quay lại tìm đường đi đúng cho Dân tộc họ.

3 – Chúng ta đều hiểu rằng : không ai có thể sửa được lịch sử, nhưng có thể bẻ chiều lịch sử. Và điều quan trọng hơn là qua những bài học của lịch sử, định hướng tốt cho tương lai. Con đường hôm qua của Dân tộc ta đã bị những người Cộng sản VN chọn một cách vội vàng, thiếu chín chắn và áp đặt cho cả Dân tộc một cách khiên cưỡng. Con đường ấy thực tế đã chứng minh là hoàn toàn sai lạc. Vì vậy Dân tộc ta hôm nay phải chọn lại con đường cho mình. Và chắc chắn cả Dân tộc cùng chọn sẽ tốt hơn một người hay một nhóm người nào đó. Đảng cộng sản VN cũng chỉ là một bộ phận của Dân tộc, nên không thể mạo danh Dân tộc để chọn thay ! Trước Dân tộc và lịch sử suốt hơn nửa thế kỷ qua (1954–2006), Đảng cầm quyền ấy đã tiếm danh chứ không chính danh chút nào! Bởi lẽ các cuộc bầu cử thực sự tự do hoàn toàn vắng bóng ở VN.

T ừ thực trạng và qui luật trên đây, với ý thức trách nhiệm của Công dân trước vận mệnh Đất nước, chúng tôi xin được phép giãi bày cùng toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước :

III. Mục tiêu, phương pháp và ý nghĩa cuộc đấu tranh

1 – Mục tiêu cao nhất trong cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ cho Dân tộc hôm nay là làm cho thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay phải bị thay thế triệt để, chứ không phải được “đổi mới” từng phần hay điều chỉnh vặt vãnh như đang xảy ra. Cụ thể là phải chuyển từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng, không có cạnh tranh trên chính trường hiện nay, sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với những đòi hỏi chính đáng của Đất nước, trong đó hệ thống tam quyền Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp phải được phân lập rõ ràng , phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và trải nghiệm của Nhân loại qua những nền dân chủ đắt giá và đầy thành tựu.

Mục tiêu cụ thể là thiết lập lại các quyền cơ bản của toàn Dân sau đây:

– Quyền Tự do Thông tin Ngôn luận theo Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị của Liên Hiệp Quốc được biểu quyết ngày 16.12.1966, Việt Nam xin tham gia ngày 24-9-1982, điều 19,2 : “Mọi người có quyền tự do ngôn luận, quyền nầy bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức truyền miệng, bằng bản viết, bản in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác tuỳ theo sự lựa chọn của mình”. Nghĩa là các đảng phái, tổ chức, cá nhân có quyền thông tin ngôn luận qua báo chí, phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông đại chúng khác mà không cần đợi phép của nhà cầm quyền.

– Quyền Tự do hội họp, lập hội, lập đảng, bầu cử và ứng cử theo Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, điều 21 : “Mọi Công dân… đều có quyền và cơ hội để (a) tham gia vào việc điều hành các công việc xã hội một cách trực tiếp hoặc thông qua những đại diện được họ tự do lựa chọn”; (b) bầu cử và ứng cử trong các cuộc bầu cử định kỳ chân thực, bằng phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và bỏ phiếu kín nhằm đảm bảo cho cử tri tự do bày tỏ ý nguyện của mình”. Nghĩa là các đảng phái thuộc mọi khuynh hướng cùng nhau cạnh tranh lành mạnh trong một nền dân chủ đa nguyên, đa đảng chân chính.

Quyền Tự do hoạt động Công đoàn độc lậpQuyền Đình công chính đáng theo Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, được Liên Hiệp Quốc biểu quyết ngày 16-12-1966, điều 7 và 8 : “Các Quốc gia thành viên của Công ước công nhận quyền của mọi người được hưởng những điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi…, quyền của mọi người được thành lập và gia nhập Công đoàn mà mình lựa chọn, chỉ phải tuân theo quy chế của Tổ chức đó để thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích kinh tế và xã hội của mình… (với) quyền đình công…” . Các công đoàn này phải là những tổ chức duy nhất hoạt động độc lập, không có những loại Công đoàn tay sai của nhà cầm quyền.

– Quyền Tự do Tôn giáo theo Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, điều 18 : “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền tự do này bao gồm tự do có hoặc theo một Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng do mình lựa chọn, tự do bày tỏ Tín ngưỡng hoặc Tôn giáo một mình hoặc trong tập thể với nhiều người khác, một cách công khai hoặc thầm kín dưới hình thức thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và truyền đạo”. Các Tôn giáo này phải hoạt động độc lập, chứ không thể bị biến thành công cụ cho nhà cầm quyền.

2 – Phương pháp của cuộc đấu tranh này là hòa bình, bất bạo động. Và chính Dân tộc Việt Nam chủ động thực hiện cuộc đấu tranh này. Tuy nhiên, chúng ta rất cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình và ngày càng hiệu quả của tất cả những bạn bè trên thế giới. Thông qua những phương tiện thông tin hiện đại và qua sự giao lưu quốc tế ngày càng rộng mở, chúng ta sẽ tìm mọi cách giúp Đồng bào kiện toàn nhận thức. Và một khi Nhân dân đã có nhận thức đúng và rõ thì nhất định sẽ biết hành động thích hợp và hiệu quả.

3 – Ý nghĩa của cuộc đấu tranh này là làm cho chính nghĩa thắng phi nghĩa, tiến bộ thắng lạc hậu, các lực lượng dân tộc đang vận dụng đúng quy luật của cuộc sống và xu thế của thời đại thắng những tà lực đang tìm cách đi ngược lại những xu thế và quy luật ấy. Đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn đồng hành cùng Dân tộc hay không là tùy ở mức độ đảng ấy có khách quan, công bằng, sáng suốt và khiêm tốn chấp nhận các nguyên tắc bình đẳng của cuộc cạnh tranh lành mạnh hay không, chỉ có thể chế chính trị độc đảng ấy là dứt khoát phải bị chốn táng vĩnh viễn vào quá khứ. Từ đó, Dân tộc sẽ tìm được những con người tốt nhất, những lực lượng chính trị giỏi nhất sau mỗi kỳ bầu cử để lãnh đạo Đất nước. Nguyên tắc “lẽ phải toàn thắng” sẽ được thiết lập và cuộc sống cá nhân sẽ trở nên tốt hơn, xã hội sẽ trở nên nhân bản hơn và Đồng bào sẽ sống với nhau thân thiện hơn.

Chúng tôi mong ước Tuyên ngôn này thúc đẩy được sự đóng góp tích cực của Đồng bào trong ngoài Nước và sự ủng hộ của Bạn bè Quốc tế. Chúng tôi chân thành cảm ơn và kêu gọi các Cơ quan Liên Hiệp Quốc, các Quốc hội, Chính phủ, Tổ chức Quốc tế và Bạn bè trên toàn thế giới tiếp tục ủng hộ cách nhiệt tình và hiệu quả cho cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa này, góp phần đưa Tổ quốc Việt Nam sớm sánh vai cùng các Nước văn minh, đạo đức, thịnh vượng, tự do trong cộng đồng Nhân loại hôm nay.

Đồng tuyên bố tại Việt Nam
ngày 08 tháng 4 năm 2006
118 người đầu tiên

Source : Tự Do Ngôn Luận – Số 48 * 01 tháng Tư, năm 2008 (édité dans la revue dissidente “Liberté d’Expression”, à l’occasion du deuxième anniversaire de l’organisation).

Pour lire le texte en anglais, cliquer sur l’image vers PDF :

Manifesto 8406

Bloc8406_Manifesto2006

Voir également :

Happy Khmer New Year From Bophana Center !

[ndlr] Vœux du centre Bophana à l’occasion du nouvel an khmer.

សហការីនៃមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា សូម​គោរព​ជូន​ពរ​ដល់​បង​ប្អូន​​ទាំង​​អស់ ក្នុង​ឳកាស​​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​​ថ្មី​​ប្រពៃណី​​ជាតិ​​ខ្មែរ​ ឆ្នាំវក អដ្ឋស័ក​ ពុទ្ធ​ស័ក​រាជ ២៥៦០ គ្រឹស្ដករាជ ២០១៦ ឲ្យ​ជួប​ប្រទះ​តែ​​សេចក្ដី​​សុខ សន្ដិ​ភាព និង​ភាព​សម្បូរ​សប្បាយ​រុង​រឿង !

យើងខ្ញុំសូម​ជម្រាបផងដែរថា មជ្ឈ​មណ្ឌល​បុប្ផាណា នឹង​បិទ​ទ្វារ​រយៈ​ពេល ៤ថ្ងៃ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១៣ ដល់ថ្ងៃទី ១៦ មេសា ខាងមុខនេះ ។

The staff members of the Bophana Center wishes you a happy Khmer New Year 2560 filled with peace and prosperity!

Please note that the Bophana Center will be closed from April 13th to 16th.

Toute l’équipe du Centre Bophana vous souhaite une joyeuse nouvelle année khmère 2560 pleine de paix et de prospérité !

Veuillez noter que le Centre Bophana est fermé les 4 jours, 13-16 Avril.

Lien : http://bophana.org/fr/news/ (nouvelles du centre)

Site du centre : http://bophana.org/fr/

Vietnamiens en France à l’époque coloniale [carnet hypotheses.org]

[ndlr] Signalement d’un nouveau carnet de recherche dédié aux Travailleurs Indochinois. Appel à une collecte de documents.

Afin de documenter les premières présences de Vietnamiens en France dans une approche socio-historique et d’histoire connectée, ce site vise au recueil d’archives privées et de témoignages.

Vous avez un témoignage ou vous souhaitez signaler un document ancien ? Rendez-vous sur la page de la collecte.

Lien du carnet :

https://travindo.hypotheses.org/

 

Image “à la une” : Groupe de travailleurs avec leurs surveillant et interprètes à Sorgues (Vaucluse) en 1941 © Collection Joël Pham

Hà Xuân Tế : Hommage à un lettré annamite : Nguyễn-văn-Ngọc (1890-1942)

[ndlr] Article biographique paru en 1942.

Le 25 avril dernier s’est éteint en sa 52e année, M. Nguyễn-văn-Ngọc, alias Ôn-Như, đốc-học de la province de Hà-đông, mandarin émérite de l’enseignement, et lettré tout dévoué à l’œuvre de la “défense et de l’illustration” de notre littérature nationale.

Appartenant à la génération de S. E. Phạm-Quỳnh dont il était d’ailleurs un allié, M. Nguyễn-văn-Ngọc fut en effet un travailleur inlassable dont les écrits et les publications constituent un véritable trésor pour tous ceux, lettrés et intellectuels, qui s’intéressent à la langue et à la culture du Viêt-Nam.

Trente années d’enseignement ; participation à la renaissance bouddhique, au mouvement scout et au développement artisanal de la province de Hà-đông ; plus d’une dizaine d’ouvrages, recueils de folklore ou traductions ; telle est l’œuvre de Nguyễn-văn-Ngọc, un nom qui restera dans l’histoire littéraire du pays, à côté de ceux de Phạm-Quỳnh et de Nguyễn-văn-Vĩnh, ces pionniers de la restauration culturelle annamite.

OnNhu_NguyenVanNgoc

M. Nguyễn-văn-Ngọc n’a pas fait de nombreuses conférences, ni écrit de multiples articles de presse. Cependant, sa contribution ne fut pas de moindre importance. Modestement mais inlassablement, il poursuivit ses travaux littéraires ; il faisait de patientes recherches, recueillait de précieux documents, puis, réunissant ses trouvailles, il publiait des ouvrages clairs et accessibles à tous les lecteurs. C’est à lui, en grande partie, qu’est due la fondation de ces deux collections dont la couverture jaune est présente dans toutes les mémoires : le Việt-văn thư-xã (Bibliothèque de littérature annamite) et le Cổ-kim thư-xã (Bibliothèque ancienne et moderne), collections dans lesquelles lui-même publia les ouvrages suivants :

  • Nam thi hợp tuyển (Choix de poésies annamites, avec annotations et commentaires) ;
  • Tục ngữ phong dao (Recueil d’adages et de chansons populaires annamites), en deux volumes ;
  • Câu đối (Choix de sentences parallèles) ;
  • Đào nương ca (Recueil de chansons a-đào, avec annotations et commentaires) ;
  • Truyện cổ nước Nam (Vieux contes d’Annam). Cet ouvrage complet devait comporter plusieurs volumes ; deux seulement ont paru : le premier sur les oiseaux et les bêtes, le second sur l’homme ;
  • Nhi đồng lạc viên (Joyeux jardin des enfants) ;
  • Để mua vui (Contes pour se distraire) ;
  • Cổ học tinh hoa (La fleur des vieilles humanités), en deux volumes, en collaboration avec Trần-lê-Nhân) ;
  • Tình sử (Annales de l’amour chinois), en collaboration avec son frère Nguyễn-quang-Oánh (en deux volumes).

M. Nguyễn-văn-Ngọc est encore l’auteur d’une Méthode de langue annamite fort appréciée des Français annamitisants, et de nombreux manuels scolaires, fables, lectures courantes, à l’usage des écoliers annamites.

Hà-Xuân-Tế (La Patrie Annamite).

co_hoc_tinh_hoa__on_nhu_nguyen_van_ngoc
Réédition de 2013. Accès au texte audio sur Videobooks For You (YouTube).

Source : Indochine hebdomadaire illustré, n° 92, Jeudi 4 juin 1942, p. 10.

La décolonisation et la guerre vécues par les populations du Viêt-Nam, du Laos et du Cambodge

Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search